แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

           รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 65      รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 65
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่ายปี 65
        https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/vichakarnsikhiu/home/tarang-reiyn-1-2564         https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/vichakarnsikhiu/home/ray-chux-nakreiyn-1-2565

https://drive.google.com/file/d/1HXeX63-EgkD29BnCJV4Bq90lEBYrIRZ7/view?usp=sharing

                              

                 ข่าวเด่น3   ข่าวเด่น2   ข่าวเด่น1

                                                                            
                

สารสวัสดิ์
                                                                   
                                       
                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย              
                                                                                                         

  
                         
   
 
                                                                                               http://www.royin.go.th/?page_id=147
http://www.stemedthailand.org/
https://oer.learn.in.th/index