ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           ขั้นตอนการยืมโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์     https://www.youtube.com/watch?v=yMM4jqpicrA&t=39s  
            
           https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/vichakarnsikhiu/khaw-kickrrm/tarang-reiyn-2563      สารสวัสดิ์
                                                                                                   (ปกในสารสวัสดิ์ ฉบับที่ 49)

                
                         
   
 
                                                                                               

http://www.royin.go.th/?page_id=147
http://www.stemedthailand.org/
https://oer.learn.in.th/index