online ม.1 1/2563 สัปดาห์ที่ 08

ตารางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั่วโมง 1 2 3 4 พัก 5 6 7
เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
จันทร์ ไทย คณิต วิทยาศาสตร์
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
  สุขศึกษา พละศึกษา   
อังคาร สังคม อังกฤษ วิทยาการคำนวณ(1-6)
ห้อง 1-3
ห้อง 4-6
วิชาเลือกกลุ่มอาชีพ(1-4) ธรรมศึกษา
ชั้นตรี
ชั้นโท
ชั้นเอก
การงานอาชีพ (7-12) คณิตเพิ่มเติม
ไทยเพิ่มเติม(7-8)
คลิป 1
คลิป 2
พุธ คณิต อังกฤษ สังคม

ไทย วิชาเลือกกลุ่มอาชีพ
 
สังคมเพิ่มเติม(5)
 ศิลปะเพิ่มเติม(6)
นาฎศิลป์
ทัศนศิลป์
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
วิทย์เพิ่มเติม
ห้อง 9-10
ห้อง 11-12
พฤหัส วิทยาศาสตร์ สังคม ศิลปะ อังกฤษเพิ่มเติม(5-7,11-12)  
ปิงปอง(8)
ศุกร์ ประวัติศาสตร์
คลิป 1
คลิป 2
อังกฤษ ไทย คณิต อังกฤษเพลิดเพลิน จีน  
Comments