online ม.2 1/2563 สัปดาห์ที่ 12

ตารางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั่วโมง 1 2 3 4 พัก 5 6 7
เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
จันทร์ วิทยาศาสตร์ ไทย คณิต   วิชาเลือกกลุ่มอาชีพ(1-4)  
คณิตเพิ่มเติม
1
2
ไทยเพิ่มเติม(7-8)
2
อังคาร วิทยาการคำนวณ(1-6) สังคม อังกฤษ   สุขศึกษา พลศึกษา ธรรมศึกษา
ชั้นตรี
ชั้นโท
ชั้นเอก
การงานอาชีพ (7-12) 
พุธ ไทย สังคม

คณิต อังกฤษ   อังกฤษเพิ่มเติม(5-7,11-12)  
ปิงปอง(8)
พฤหัส ศิลปะ  ศิลปะ วิทยาศาสตร์
สังคม   วิชาเลือกกลุ่มอาชีพ(1-4)  
สังคมเพิ่มเติม(5),
 ศิลปะเพิ่มเติม(6)
นาฎศิลป์
ทัศนศิลป์
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
วิทย์เพิ่มเติมห้อง 9-11
ห้อง 12
ศุกร์ คณิต ไทย อังกฤษ ประวัติศาสตร์   อังกฤษ จีน  
เพลิดเพลิน
 


Comments