online ม.4 1/2563 สัปดาห์ที่ 05

ตารางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั่วโมง 1 2 3 4 พัก 5 6 7
เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
จันทร์ วิทย์ชีวภาพ อังกฤษ เคมี
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
ไทย   ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา อังกฤษสื่อสาร
จีนเพิ่มเติม(4-6) ง30207(1) /พลศึกษา
ง30201(1-2) ง30290(2)  
อังคาร ชีววิทยา (7-10) 
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
อังกฤษ คณิต คณิตเพิ่มเติม
คลิป 1
คลิป 2
ศิลปะ ธรรมศึกษา
ชั้นตรี
ชั้นโท
ชั้นเอก
ง30221(1),ง30242(2),ง31227(3) ง30207(1)
ไทยเพิ่มเติม (4-6) ง30290(2)
พุธ ฟิสิกส์ คณิต สังคม พระพุทธ
คลิป 1
คลิป 2
วิทยาการคำนวณ(1-5) จีน
ง30201(1-2) การงานอาชีพ(6-10)
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
 
พฤหัส ชีววิทยา(4/7-10) ไทย เคมี(7-10)
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คณิตเพิ่มเติม
คลิป 1
คลิป 2
คลิป 3
จีนเพิ่มเติม(4-6) วิชาเลือกศิลปะ (4-6)
นาฏศิลป์
ทัศนศิลป์
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
อังกฤษเพิ่มเติม(4-6),ง31201(1)
ง30291(2),ง31228(3) ง31202(1),ง30292(2)
ศุกร์ ฟิสิกส์ วิทย์ชีวภาพ
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คณิตเพิ่มเติม
คลิป 1
คลิป 2
คลิป 3
ตะกร้อ(3-10)  
ง30201(1-2), ง31228(3) ง30204 (1), ง30244 (2) ง30202 (1)
สังคมเพิ่มเติม(4-6) ง31227 (3) ง30243 (2)
Comments