online ม.6 1/2563 สัปดาห์ที่ 04

https://youtu.be/sg4UfRah7xs
ตารางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั่วโมง 1 2 3 4 พัก 5 6 7
เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
จันทร์ คณิต
คลิป 1
คลิป 2

ไทย ชีววิทยา อังกฤษ   วิทยาการคำนวณ(1-5)
ง33202(3) การงานอาชีพ
(6-10)
 
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
อังคาร ฟิสิกส์ คณิตเพิ่มเติม เคมี โลกและอวกาศ ธรรมศึกษา
ชั้นตรี
ชั้นโท
ชั้นเอก
สังคมเพิ่มเติม(4-6)
คลิป 2
ภูมิศาสตร์(4-6) ฟุตบอล(3-6) ง30224(1)
ง30229.3(1) กฎหมาย(1,3) ง32249(3)
พุธ โลกและอวกาศ ไทย คณิต
คลิป 1
คลิป 2
อังกฤษสื่อสาร จีน  
ง33252(3)
พฤหัส เคมี คณิตเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ศิลปะ สุขศึกษา/พลศึกษา วิชาเลือกศิลปะ (4-6)
นาฎศิลป์ทัศนศิลป์
ดนตรีไทยดนตรีสากล
อังกฤษเพิ่มเติม(4-6)
ภูมิศาสตร์(4-6) จีนเพิ่มเติม(4-6)
ง32249(3)  
ศุกร์ ชีววิทยา คณิตเพิ่มเติม อังกฤษ สังคม พระพุทธ ประวัติศาสตร์
ไทยเพิ่มเติม(4-6)

ภูมิศาสตร์(4-6)
ง33252(3)
Comments