บุคลากร


ฝ่ายบริหาร    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/home/bukhlakr/bukhlakr-klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
   https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/home/bukhlakr/bukhlakr-klum-sara-kar-reiyn-ru-sangkhmsuksa-sasna-laea-wathnthrrm              https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/home/bukhlakr/bukhlakr-klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyi              https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/home/bukhlakr/bukhlakr-klum-sara-kar-reiyn-ru-silpa
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
       ศาสนาและวัฒนธรรม                             และเทคโนโลยี                  https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/home/bukhlakr/bukhlakr-klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-tang-prathes                               https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/home/bukhlakr/bukhlakr-klum-sara-kar-reiyn-ru-sukhsuksa-laea-phlsuksa
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


                                                   
https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/home/bukhlakr/bukhlakr-kickrrm-naeanaew
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน