บุคลากรฝ่ายบริหาร


นางกรวรรณ  ถมฉิมพลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา                                   
                                                                                      
             
                                           นายสุธา ประภาพิมล                                                            นายสถิตย์ ประสังขิณี
                                           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
                                   
                                                                                      
                                      นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง                                                       นางปาลิดา  พิมพา
                                                รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ                                                     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและบริการ

Comments