บุคลากรฝ่ายบริหาร

                                                                    
นายเชาวลิต  เกิดกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา                                   
                                                          
                                       
                                        นายสุธา ประภาพิมล                                                          นายชาติ เงินจังหรีด
                                           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                          รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน


         
                                                               
                                  นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง                                                     นางปาลิดา  พิมพา
                                                รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ                                                          รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและบริการ

Comments