บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายธรรมชาติ  อมฤกษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา                                                                                                 
                                           นายสุเมธ  พรมสีดา                                                                 นายสุรชัย  ศรีจาด
                                           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                        รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน
                                                                                    
                                        นางวิชุดา  เนตรสูงเนิน                                                                  นางปาลิดา  พิมพา
                                              รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ                                                           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและบริการ

Comments