กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี


                   นายสราวุธ  คำมณี                     
                       ครู วิทยฐานะชำนาญการ                       

หัวหหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
                    
          นางตรึงใจ  สีหะมงคล            นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี       นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ
                   ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                           ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                                ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
Comments