กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี


นางสายหยุด  มหิศนันท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
                           
          นางตรึงใจ  สีหะมงคล                 นายสุรินทร์  สหิบุญ             นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี       นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ
                   ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                              ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                            ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                                ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
Comments