กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี


นางสายหยุด  มหิศนันท์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
                           
          นางตรึงใจ  สีหะมงคล                 นายสุรินทร์  สหิบุญ             นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี       นางสุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ
             ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                                  ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                              ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                               ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Comments