กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
นางธันวดี  ผลอนุรักษ์วงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                                                 
              นายคมกริช  สร้อยปุ                                           นายเด่นชัย  เมิดจันทึก                                  นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
               ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ                                                         ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                                ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ


                                                                                       
                นางณัฏฐา  ชมโลก                                           นางนุชรี  อุปสรรค์                                            นางนภัสรพี กลิ่นสุวรรณ
                            ครู คศ.1                                                                 ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ                                                    ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


                                                                                       
           นางสาวจรรยา  ศรีบัวหลวง                                       นางกุสุมา  กรกชกร                                      นางสาววรรณวิสา  สวัสดิ์
               ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ                                                              ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ                                                                      ครู คศ.1
 
Comments