กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางสมศรี  กวินอติชาติ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


                      
                 นางพัชรี  ดีมา                   นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล           นางสาวกันยานี  ชิตไธสง
              ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                         ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                         ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 


                                     
        นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ         นางสาวนริศรา วงศ์วีระประเสริฐ             นางวิชุดา  เทิ่งไธสง              นางสาวเด่นดวง  บัวทองหลาง
              ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                            ครูวิทยฐานะชำนาญการ                                   ครูวิทยฐานะชำนาญการ                                ครูวิทยฐานะชำนาญการ                             
           นางสาวภาคินี  คำมะณี                 นางสาวตะวัน  เลิศจันทึก          นางปราณทอง  เลิศคุณลักษณ์         นางสาวภัทรวรรณ  ทองเภ้า
                               ครู คศ.1                                                        ครู คศ.1                                      ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                         ครู คศ.1   
                                     
      นางสาวพรวิมล   กูบโคกกรวด          นางสาวอัมพร  กลอนดอน                นางสาวจุรีรัตน์  ชูทอง                   นางสาวศิริพร  สินปรุ
                       ครูสอนภาษาจีน                                            ครูสอนภาษาจีน                                              ครูสอนภาษาจีน                                           ครูสอนภาษาจีน Comments