กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางบุญธรรม  แท้สูงเนิน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                            
         นางสมลักษณ์  เปิ้นมั่นคง           นายสิโรตม์  สุทธิพัฒนางกูร             นางสมปอง  เพียมขุนทด                 นางกลอยใจ  จ่าพันดุง
           ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                           ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                             ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                        ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                     
         นางกัลยาณี  คราวจันทึก              นางนัฏฐ์ทศา ถิระธนบุตรศรี            นางสไบทิพย์  ระย้าอินทร์            นางสุทธิพร  ใหญ่ไล้บาง
           ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                       ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                        ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                    ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                            
              นางศศิธร  ธุระสุข                    นางสุพัชรีย์   วงศ์บุญเอื้อ                 นางโชติกา  ศรีขันธ์                     นางจุฑาพร  ภูพรรณา
           ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                          ครู วิทยฐานะชำนาญการ                               ครู วิทยฐานะชำนาญการ                                 ครู วิทยฐานะชำนาญการ                                     
        นางเสาวิณีย์  ศรีธรรมศาสน์          นางสาวสมพร  ขวัญสันเทียะ          นางสาวอรพิมพ์ สอดโคกสูง           นางสาวไรยานารา ทองงาม
                            ครู คศ.1                                      ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                              ครู วิทยฐานะชำนาญการ                                        ครู คศ.1 


Comments