กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายไพรัช  ยอดพุดซา
  ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

              
            นางวนิดา  เพ็ชรสูงเนิน              นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
              ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                     ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


                           
              นางสุนันทา  พันธุ                      นางเพ็ญศรี  ทศธรรม                นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน                 นางสุวิภา  นานอก
             ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                      ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                        ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                           ครู วิทยฐานะชำนาญการ


                          
         นางสาววิจิตรา ราชบัวขาว           นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ              นางอรทัย  สุวะพัฒน์
                 ครู วิทยฐานะชำนาญการ                              ครู วิทยฐานะชำนาญการ                                ครู วิทยฐานะชำนาญการ                                     
              นายสุริยา  ราชพล                    นางสาวสุพรรศา  สีโสดา               นางสาวภาระวี จิตรไธสง             นางสาวภมรินทร์  บาตรโพธิ์
                            ครู คศ.1                                                         ครู คศ.1                                                       ครู คศ.1                                                     ครูอัตราจ้าง

Comments