กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

                            
            นายเอนก  หุนสูงเนิน                      นางเกตนิกา  อมร                      นางวนิดา  เพ็ชรสูงเนิน                นางมฤคมาศ  ภักดีจอหอ
             ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                      ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                        ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                       ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


                            
              นางสุนันทา  พันธุ                      นางเพ็ญศรี  ทศธรรม                นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน                 นางสุวิภา  นานอก
             ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                      ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                        ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                           ครู วิทยฐานะชำนาญการ


                                      
         นางสาววิจิตรา ราชบัวขาว                นายไพรัช  ยอดพุดซา               นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ              นางอรทัย  สุวะพัฒน์
                 ครู วิทยฐานะชำนาญการ                                 ครู วิทยฐานะชำนาญการ                               ครู วิทยฐานะชำนาญการ                                ครู วิทยฐานะชำนาญการ                                     
              นายสุริยา  ราชพล                    นางสาวสุพรรศา  สีโสดา               นางสาวภาระวี จิตรไธสง             นางสาวภมรินทร์  บาตรโพธิ์
                            ครู คศ.1                                                         ครู คศ.1                                                       ครู คศ.1                                                     ครูอัตราจ้าง

Comments