กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนางสาวสินีนาถ  ทาทม
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                                                              
                 นางภิยะกาญจน์  ทองไหม                                 นางวิลาสินี  จิตต์น้อม                                นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
                       ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                              ครู คศ.1                                                                            ครู คศ.1


                      
                                                                                                             
                                                                                                                  นายชโรธร  เทพสันเสียะ
                                                                                                                           ครูอัตราจ้างComments