กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


นางจินตนา  ผายพิมาย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

                                                             
                    นางกัลยาณัฏฐ์  รัตนสิงห์                           นายจักรพันธ์  นาคาเริงฤทธิ์                              นางสาวอำพันธ์  วัดกิ่ง
                         ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                                                ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                             ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                       
                                                                                  
                     นายธวัฒชัย  แก้ววงศ์                                    นางศิริมิตร  ศิลาน้ำเงิน                            นางสาวกนกกร  มินทร์จันทึก
                    ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                                                 ครู คศ.1                                                                       ครู คศ.1
                                                                                                             
                                                                                                             
  
                                                                                           นางสาววาสนา  สุทธิโส
                                                                                                                     ครู คศ.1        


Comments