กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                      
            นางเกศินี  ศรีวรรณา                   นายธีระชัย  หงษ์ทอง                      นางภาวิตา  พรมสีดา                   
                  ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                            ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ                                    ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                              


                                       
            นางสมใจ  ยิ่งสวัสดิ์               นางพรทิพย์พา จรรยาประดิษฐ์             นายสุภาพ  สบายสูงเนิน          
                ครู วิทยฐานะชำนาญพิเศษ                          ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                          ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                    


                                       
       นางสาวพิมพ์รัตน์  สุเพียรศิริ              นางมาริสา  เจนพรมราช             นางครองขวัญ  อัศวธรรมกุล          นางสาวเกศสุดา  ธรรมสำโรง
                ครู วิทยฐานะชำนาญพิเศษ                          ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                          ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                            ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ


                                        
                 นายจรูญ  ทาทม                      นางสาวปวีณา  มีชูสม                 นางสาวอ้อยทิพย์  จิตระงับ          นางสาวปรีช์ญภัทร์  เล่งระบำ
                        ครู วิทยฐานะชำนาญ                                              ครู คศ.1                                                        ครู คศ.1                                           ครู วิทยฐานะชำนาญการ


                                       
      นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์              นางปริญญา  อินจับ                  นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง          นางสาวชนัญชิดา  โครมกระโทก
                                ครู คศ.1                                             ครู วิทยฐานะชำนาญ                             ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                          ครู คศ.1Comments