การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิชาท้องถิ่นเมืองสีคิ้วโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
web counter
Comments