ขั้นตอนการยืมโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะยืมโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้ปกครองและนักเรียนมารับโทรศัพท์ด้วยตนเองพร้อมกรอกแบบฟอร์มการยืมได้ที่ห้องบุคลากร ในวันที่ 21 พค. 63 เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ

2.หลักฐานที่นำมาประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและนักเรียน คนละ 1 แผ่น

3.กำหนดเวลาส่งคืนภายในวันที่ 21 สค. 63 (3 เดือน)

***ผู้ปกครองและนักเรียนต้องมารับด้วยตนเอง หากผู้ปกครองที่มาไม่ใช่บิดาหรือมารดา ให้นำหลักฐานยืนยันการเป็นผู้ปกครองมาด้วย***

- งานพัสดุ ขอขอบคุณค่ะ- 
Comments