ห้องเรียนสีเขียว

จัดกิจกรรมลดการใช้พลังงาน

โพสต์25 ส.ค. 2561 08:02โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:43 ]

โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักการคิดคำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าและการคิดค่าไฟฟ้าในบ้านของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้หาวิธีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน  โดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ App :   Car Footprints  ทั้งในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และในชุมนุมห้องเรียนสีเขียวและชุมนุมรักษ์พลังงาน


                    

                    

                                        
                                          

ติดตั้งหลอด LED ลดพลังงาน

โพสต์25 ส.ค. 2561 07:46โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:57 ]

โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้รับงบประมาณ  ในการติดตั้งหลอด LED Tube 18 W  ขนาด 120 cm  ติดตั้ง ภายในอาคารเรียน จำนวน 1,674  หลอด  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  และได้ติดตั้งใกล้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  2561  นี้


                  

                      

ร่วมรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน

โพสต์25 ส.ค. 2561 07:33โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:57 ]

กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ในวันแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 4 -6 กรกฎาคม 2561

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงโครงการฯ

โพสต์25 ส.ค. 2561 07:19โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:58 ]

วันที่ 25 เมษายน 2561  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  โดย นางเกศินี  ศรีวรรณา  เป็นตัวแทนโรงเรียนได้ร่วมพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการห้องเรียนสีเขียว  และโรงเรียนสีเขียว”  ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว  ณ เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจบุรี
สัมนาการรักษ์สิ่งแวดล้อม

โพสต์25 ส.ค. 2561 05:36โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:58 ]

วันที่  25 – 27 เมษายน 2561  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  โดย นางเกศินี  ศรีวรรณา  นายจรูญ ทาทม นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์  และนายโชคชัย  ชินวรวิทิต   ร่วมสัมมนาการรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ในกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้านลดการใช้พลังงาน  การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   ณ เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจบุรี
1-5 of 5