ห้องเรียนสีเขียว

รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

โพสต์24 ก.พ. 2564 00:46โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ  ให้โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน โดยได้มอบเกียรติบัตร ให้เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟ้าที่บ้านนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน น้อยกว่า 2,500 คน สามารถก๊าซเรือนกระจกได้ 11,946.51 KgCo2e
พร้อมทั้ง ประกาศเชิดชูเกียรติ  ให้เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟ้าที่โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน น้อยกว่า 2,500 คน สามารถก๊าซเรือนกระจกได้ 10.76 KgCo2e จัดกิจกรรมลดการใช้พลังงาน

โพสต์25 ส.ค. 2561 08:02โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:43 ]

โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักการคิดคำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าและการคิดค่าไฟฟ้าในบ้านของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้หาวิธีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน  โดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ App :   Car Footprints  ทั้งในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และในชุมนุมห้องเรียนสีเขียวและชุมนุมรักษ์พลังงาน


                    

                    

                                        
                                          

ติดตั้งหลอด LED ลดพลังงาน

โพสต์25 ส.ค. 2561 07:46โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:57 ]

โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้รับงบประมาณ  ในการติดตั้งหลอด LED Tube 18 W  ขนาด 120 cm  ติดตั้ง ภายในอาคารเรียน จำนวน 1,674  หลอด  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  และได้ติดตั้งใกล้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  2561  นี้


                  

                      

ร่วมรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน

โพสต์25 ส.ค. 2561 07:33โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:57 ]

กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ในวันแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 4 -6 กรกฎาคม 2561

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงโครงการฯ

โพสต์25 ส.ค. 2561 07:19โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:58 ]

วันที่ 25 เมษายน 2561  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  โดย นางเกศินี  ศรีวรรณา  เป็นตัวแทนโรงเรียนได้ร่วมพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการห้องเรียนสีเขียว  และโรงเรียนสีเขียว”  ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว  ณ เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจบุรี
สัมนาการรักษ์สิ่งแวดล้อม

โพสต์25 ส.ค. 2561 05:36โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:58 ]

วันที่  25 – 27 เมษายน 2561  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  โดย นางเกศินี  ศรีวรรณา  นายจรูญ ทาทม นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์  และนายโชคชัย  ชินวรวิทิต   ร่วมสัมมนาการรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ในกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้านลดการใช้พลังงาน  การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   ณ เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจบุรี
1-6 of 6