ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน

การเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนาโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว  ประจำปี ๒๕๖๒  และ Green School Camp 

ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน  กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ณ  เขื่อนสิรินธร  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานีComments