ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดคลิป


ประเภท การอนุรักษ์พลังงานในบ้านและชุมชน

ชนะเลิศ
นายนวพล ภูฆัง 
นายอนุสรณ์ โหมกจันทึก 
นายสุพัฒน์พงษ์ สินไชย 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายจุลจักร เพ้ยจันทึก
น.ส.สุชาดา เทศสูงเนิน
น.ส.ชญาดา โคทนา

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายธนากรณ์ เกลี้ยงกลางดอน 
นางสาวกัญญาณัฐ กันยาสาย
นางสาวพรปวีย์ เหมิกจันทึก 

ประเภท การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน

ชนะเลิศ
นางสาว ปรางค์ทิพย์ โชติจันทีก 
นางสาว เมธาวี ปรีชายุทธ 
นาย ณัฐกร หนูจันทึก 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวกัญญาลักษณ์ ภักดีวงศ์ษา 
นางสาวจรัญญา ศรีปรุงบำรุงวงค์ 
นางสาวฟ้าประธาน เลิศสูงเนิน 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2
น.ส.จิรัชกันฒพร ประเสริฐนกุล 
น.ส.ปมลลักษณ์ ทิพย์อาสน์ 
น.ส.ลัดดาวัลย์ เล้าเจริญ 

Comments