ค่ายแกนนำและขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 งานห้องเรียนสีเขียว ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม "ค่ายแกนนำและขยายเครือข่ายห้องเรียนสีเขียวอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำอย่างประหยัด และ การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน ครัวเรือนของตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และรู้แนวทางการประหยัดพลังงานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ซึ่งมีกิจกรรม 3 ช่วงด้วยกัน ประกอบด้วย
            1. เติมเต็ม เสริมสร้าง ความรู้เรื่องพลังงานประเภทต่างๆ โดยวิทยากรจาก กฟผ. แห่งประเทศไทย
            2. เดินรณรงค์รักษ์พลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม ในชุมชนรอบสถานศึกษา
            3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลำตะคอง
                ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในทุกช่วงของการจัดกิจกรรม

                                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
           
                     

                     
                     
          
          

                     
                     
                     
                     
                     
                     
          
                   
                   
                   

Comments