ข้อสอบ Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 วิชาเวลาสอบ สถานะ
คณิตศาสตร์09.00-10.00 น.ปิดการรับแบบทดสอบ
ภาษาไทย 10.10 - 10.50 น.
ปิดการรับแบบทดสอบ
 วิทยาศาสตร์11.00 - 11.50 น. ปิดการรับแบบทดสอบ
 พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 อังกฤษ12.50 - 13.40 น. ปิดการรับแบบทดสอบ
 สังคม 13.50 - 14.30 น.ปิดการรับแบบทดสอบ

หมายเหตุ

- ขอให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบเวลาในการทำข้อสอบให้รอบคอบ เมื่อหมดเวลาสอบ ระบบจะปิดทำการรับคำตอบ หากนักเรียนคนใดส่งข้อสอบไม่ทันในเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถส่งข้อสอบได้
- คะแนนจากการสอบจะเป็นเพียงส่วนประกอบด้านหนึ่งในการพิจารณาจัดห้องเรียน ข้อมูลในการนำมาพิจารณาจะมาจากหลายด้าน เช่น คะแนน GPA ผลสอบ O-net ฯลฯ เป็นต้น
- เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ Covid-19 ทางอบจ.นครราชสีมา จึงได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้การสอบ Online แทนการสอบที่สถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดความเสี่ยงให้กับนักเรียนทุกคน ดังนั้น จึงอยากขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน หรือผู้ปกครอง ได้เข้าใจและร่วมมือกันเพื่อให้ผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ
Comments