จัดอบรมครูระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

     

       
      
           
      
           

                 

                          โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา  เป็นศูนย์ อปท.38 โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
                                        จัดอบรมครูระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา             
          โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.)

                                  อบรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม  2562 

                                 อบรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่างวันที่  17-20  พฤษภาคม 2562  Comments