คนเก่งท้องถิ่น62

เด็กหญิงอัสมีน ทิวจันทึก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นตัวแทนแข่งขันโครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

                                                                                  โดยมีนางสาวภาคินี  คำมะณี เป็นครูที่ปรึกษา

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  จังหวัดนครราชสีมา  และผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด         

ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562

Comments