พัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักเรียน

โพสต์19 พ.ย. 2560 19:09โดยอนุชา โกมลภิส   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2560 17:53 ]
    การอบรมรมกิจกรรม พัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตราฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น ตัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ 15.2 สถานศึกษาบรรลุการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนสนองความต้องการของนักเรียนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นายธรรมชาติ อมฤกษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ขอขอบคุณคณะครู คณะวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการอบรม
    
    

    

    


Comments