รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว

โพสต์8 ส.ค. 2561 20:22โดยict sikhiu   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 20:26 ]
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561  โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา ได้รับมอบป้าย โรงเรียนสีเขียว จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย  ซึ่งโรงเรียนได้ร่วมงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม กับ กฟผ.อย่างต่อเนื่อง ทางด้านลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน และในครัวเรียนของนักเรียน ร่วมทั้งการใช้น้ำประปาให้คุ้มค่า ตลอดจนการบริหารจัดการขยะ และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้ปลอดภัย และน่าอยู่
 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล จาก กฟผ.ดังนี้
        1. โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ประเภท นักเรียนมากกว่า 2,000 คน ปี 2559 ซึ่งโรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก Less ) องค์การบริหารจัดการเรือนกระจก) สามารถก๊าซเรือนกระจกได้ 4 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
        2. โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน ประเภทนักเรียนมากกว่า 2,000 คน ปี 2560
        3. โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านนักเรียน ประเภทนักเรียนมากกว่า 2,000 คน 2560
        4. รับรางวัลสีเขียว ปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมรักษ์พลังงานไฟฟ้า รักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม
        5. และปี 2561 โรงเรียนสามารถการใช้พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม เที่ยวกับปี 2560 ลดลงประมาณ ร้อยละ 11

ตัวแทน กฟผ.ในการมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ครั้งนี้
        1. คุณอังคนา  สุขวิบูลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ.
        2. คุณสมบัติ  พัฒนาวาณิชนันท์  หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ กฟผ.

https://photos.app.goo.gl/KkdykZ7JMDmew28h8

Comments