ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่          :  333 ถนนผาสุก ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30410

โทรศัพท์    :  044-411291

โทรสาร      :  044-411969

อีเมล         :  sikhiusawad@gmail.comประวัติความเป็นมา
พ.ศ. 2462 ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อโรงเรียนประชาบาลอำเภอจันทึก
พ.ศ. 2466 ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล ชื่อโรงเรียนประจำอำเภอจันทึก
                  เปิดสอนชั้นปีที่ 1-3 มีครู 3 คน มีนักเรียน 173 คน นายทองคำ สุริยะ เป็นครูใหญ่คนแรก
พ.ศ. 2467 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2469 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2479 ย้ายมาสร้างอาคารหลังใหม่ในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ 18 ไร่ 28 ตรว.
พ.ศ. 2480 ยุบชั้นประถม และย้ายเข้ามาสอนในอาคารหลังใหม่วันที่ 17 พฤษภาคม 2480
พ.ศ. 2482 เปิดสอนเฉพาะมัธยมต้น (ม.1-3) และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประจำอำเภอสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ตามชื่อ
                 อำเภอ ซึ่งเปลี่ยนจากอำเภอจันทึกมาเป็นอำเภอสีคิ้ว โดยใช้ชื่อคุณหลวงสมุทร ภูมิพิทักษ์ (สวัสดิ์ จารุทัศน์) ซึ่งเป็น
                 นายอำเภอในขณะนั้น เป็นชื่อต่อท้ายชื่อโรงเรียน
พ.ศ. 2487 นายนิยม สุริยะ พ้นจากตำแหน่งครูใหญ่ นายเธียร เนติกุล วุฒิ พ.อ. เข้ารับตำแหน่งแทน
พ.ศ. 2488 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2491 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2493 นายเธียร เนติกุล พ้นจากตำแหน่งครูใหญ่ นายเชื่อม เจริญการ วุฒิ พ.ม. เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่แทน
                 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2493
พ.ศ. 2494 วันที่ 10 กรกฎาคม เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2497 นายเชื่อม เจริญการ วุฒิ พ.ม. พ้นจากตำแหน่งครูใหญ่ นายบัญชา ตั้งใจ ป.ป. เข้ารับตำแหน่งแทน
พ.ศ. 2504 เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503)
พ.ศ. 2506 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายบัญชา ตั้งใจ ป.ม. พ้นจากตำแหน่งครูใหญ่ นายเทียบ 
                 เพชรสูงเนิน วุฒิ พ.ม. เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่แทน
พ.ศ. 2507 เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (ค.ม.ช.)
พ.ศ. 2508 นายเทียบ เพชรสูงเนิน วุฒิ พ.ม. พ้นจากตำแหน่งครูใหญ่ นายทรวง ยุวกาญจน์ วุฒิ พ.ม. กศ.บ. MA. เข้ารับ
                 ตำแหน่งครูใหญ่แทน
พ.ศ. 2513 นายทรวง ยุวกาญจน์ พ้นจากตำแหน่งครูใหญ่ นายอุทัย สร้อยสุข วุฒิ พ.ม. กศ.บ. ค.ม. เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2519 นายอุทัย สร้อยสุข พ้นจากตำแหน่งครูใหญ่ นายสันติ สาริบุตรานนท์ วุฒิ กศ.บ. กศ.ม. เข้ารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2520 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2521 กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายนายสันติ สาริบุตรานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
                 ตั้งแต่ตุลาคม 2524
พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายทองขาว โคตรโยธา วุฒิ พ.ม., กศ.บ., ป.(บริหารการศึกษา) ค.ม.(บริหารการศึกษา) 
                 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายวิศิษฐ์ ทรายงาม วุฒิ ศศ.บ. มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว 
                 “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
พ.ศ. 2531 จัดซื้อที่ดิน แปลงที่ 2 เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา ห่างจากที่ดินแปลงแรก 800 เมตร เพื่อจัดการเรียนการสอน
                 วิชาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2533 วันที่ 2 เมษายน ได้รับบริจาคอาคารบุญวัฒนาจาก นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสีคิ้ว
                 “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
พ.ศ. 2533 นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท วุฒิ พ.ม. กศ.บ พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มาดำรงตำแหน่ง
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533
พ.ศ. 2534 เปิดโรงเรียนสาขาสีคิ้วหนองหญ้าขาว 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 46 คน
พ.ศ. 2534 เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขต 
                  4 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ (อำเภอสีคิ้ว อำเภอปากช่อง อำเภอสูงเนิน อำเภอด่านขุนทด กึ่งอำเภอเทพารักษ์)
                  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2534
พ.ศ. 2536 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านหัน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 51 คน
พ.ศ. 2539 ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ. 2539 นายสมพร ปานะชาติ วุฒิ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว 
                 “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2539
พ.ศ. 2539 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
                  เสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2539 ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ตั้งสำนักงานกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 2 มีโรงเรียนสังกัด
                 กลุ่ม จำนวน 17 โรงเรียน จาก 3 อำเภอ
พ.ศ. 2539 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว
พ.ศ. 2540 ฟื้นฟูชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
พ.ศ. 2540 ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ตั้งสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอสีคิ้ว
พ.ศ. 2540 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปหัตถกรรม
พ.ศ. 2541 ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดนครราชสีมา ให้เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2541
พ.ศ. 2542 ได้รับโล่รางวัลโครงการโรงเรียนสีขาว จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2543 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ส. และ UNDCP (United Nations International drug Programme) ให้เป็น
                  ศูนย์ประสานงานต้นแบบ ตามโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                  ในสถานศึกษา
พ.ศ. 2543 นายชัยพร พิมพ์จันทร์ วุฒิ ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
                  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543
พ.ศ. 2544 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น
พ.ศ. 2544 สร้างอาคารชั่วคราวด้วยเงินบำรุงการศึกษา ที่หมวดวิชาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีต บริเวณสวนเกษตรกรรม
พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบ 6 ที่/27
พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2546 ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
พ.ศ. 2546 ได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนแกนนำในการ
                  จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการ
                  เรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2547 ได้เข้าร่วมโครงการ “ห้องเรียนสีเขียว” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมาตรฐานดีเด่น
                 ระดับเขต 5
พ.ศ. 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) จากสภากาชาดไทย
พ.ศ. 2548 นายชัยพร พิมพ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
                  ระดับ 9
พ.ศ. 2548 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารรณสุข เพื่อแสดงว่ามีการดำเนินงานได้
                 มาตรฐานด้านอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี ในโครงการ”เด็กไทยทำได้ 
                 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”
พ.ศ. 2550 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนได้ถ่ายโอนสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
                ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งที่ 487/2551 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 รับโอนข้าราชการครูและ
                 บุคลากรทางการศึกษา เข้าในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2552 นายชัยพร พิมพ์จันทร์ ผู้อำนายการสถานศึกษา เกษียณอายุราชการ (30 กันยายน 2552)
พ.ศ. 2553 นายสมาน จงอ้อมกลาง วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
                 สถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
พ.ศ. 255.. นายชม จรโคกกรวด วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา                                    โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
พ.ศ. 2559 นายธรรมชาติ อมฤกษ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
พ.ศ. 2561  นางกรวรรณ  ถมฉิมพลี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 
พ.ศ. 2564  นายเชาวลิต  เกิดกลาง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  จนถึงปัจจุบัน                
                   

                     ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
                             ครูปฎิบัติการ 122 คน
                             พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 คน
                             ครูจ้างสอนและจ้างรายชั่วโมง 12 คน
                             ลูกจ้างประจำ 3 คน
                             ลูกจ้างชั่วคราว 8 คน
                             พนักงานจ้างทั่วไป 6 คน
                             นักเรียน 2,489 คน
Comments