:: สมาคมศิษย์เก่าสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ชมนิทรรศการและพบปะสังสรรค์ ลีลาส รำวง ฟังเพลงไพเราะกับวงดนตรี "ฉัตรฟ้า" จากจังหวัดลพบุรี ในงาน เหลือง - ดำ รำลึก ครั้งที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 (วันวาเลนไทน์) เริ่มงาน 17.00 น. ณ สนามโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" *** จองโต๊ะได้ที่ นายกสมาคม นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์ โทร.089-585-1460 และ อ.ปิยะนุช พรหมรัตนไพศาล โทร.090-989-0881*** ::

คัดเลือกโครงงานเป็นตัวแทนของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันในระดับประเทศ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นำนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18 – 20  สิงหาคม 2556  จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อคัดเลือกโครงงานเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปแข่งขันในระดับประเทศ

1. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่  18 – 20 สิงหาคม 2556

    ได้รับรางวัลชมเชย

          โครงงานเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเส้นใย  และสารเคลือบเส้นใยที่ใช้ในการกรองควันตะกั่วจากการบัดกรี 

เจ้าของผลงงาน   1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีจันทึก   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

                       2. นางสาวสินีนาท  สิงห์ยอย     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5                            

                       3. นางสาวสุพิชชา  จันคำใจ           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 ครูที่ปรึกษา     นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก

                     นางเกศินี  ศรีวรรณา

หมายเหตุ 

           นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นกรณีพิเศษ  โดยไม่ต้องสอบ

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

          โครงงานเรื่อง  เครื่องช่วยเดินแบบประคองไหล่

เจ้าของผลงาน  1. นางสาวดวงพร  ซ้องตะคุ         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

                    2.  นางสาวพิมพ์วิภา  จงสูงเนิน    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

                    3.  นางสาวอริยพร  ต้องสูงเนิน     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ครูที่ปรึกษา     นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก

                    นางเกศินี  ศรีวรรณา

หมายเหตุ 

           นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นกรณีพิเศษ  โดยไม่ต้องสอบ

 

 ครูผู้ควบคุมทีมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          นางเกศินี  ศรีวรรณา

          นางมาริสา  เจนพรมราช

 

คณะครูและนักเรียน

รับรางวัลชมเชย

โครงงานเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของเส้นใย และสารเคลือบเส้นใย

ที่ใช้ในการกรองควันตะกั่วจากการบัดกรี

รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงานเรื่อง  เครื่องช่วยเดินแบบประคองไหล่

2. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่  19 – 20 สิงหาคม 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

          โครงงานเรื่อง  เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ

          เจ้าของผลงาน  1. เด็กหญิงอายริน  อิสริยะทิพย์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

                               2. เด็กหญิงนภัส  เจนพรมราช      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2                                    

                               3. เด็กชายทิฆัมพร  แดงเรือน     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูที่ปรึกษา     นายสมเกียรติ  แก้ววิเวก

                    นางเกศินี  ศรีวรรณา

หมายเหตุ   ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันระดับประเทศ

 ครูผู้ควบคุมทีมในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                 นางภาวิตา  พรมสีดา             

                 นางสาวอ้อยทิพย์  จงใจ

 

 

Share
Powered by Bullraider.com